W pomieszczeniu na 2 piętrze znajduje się biblioteka mieszcząca czasopisma, druki zwarte, archiwalia oraz rysunki oraz czytelnia z miejscami dla czytelników oraz regałami mieszczącymi wydawnictwa drukowane po 1945 r. W czytelni znajduje się witryna z pamiątkami jubileuszy cukrowni oraz nagrodami za osiągnięcia sportowe i wędkarskie.

CZASOPISMA

Wśród czasopism wydawanych do 1944 r. znajdują się m. in.

 • Polskie periodyki:
  • Chemik Polski
  • Gazeta Cukrownicza
  • Prace Centralnego Laboratorium Cukrowniczego
  • Przegląd Techniczny
  • Rocznik Chemii
  • Technika cieplna
  • Wszechświat
  • Życie Cukrownicze
 • Rosyjskie:
  • Вестник сахарной промышленности [Wiadomości Przemysłu Cukrowniczego]
  • Ежегодник по сахарной промышленности Российской Империи [Rocznik przemysłu cukrowniczego Cesarstwa Rosyjskiego]
 • Niemieckie:
  • Adressbuch für Zuckerindustrie und den Zuckerhandel Europas [Książka adresowa przemysłu cukrowniczego i handlu cukrem w Europie],
  • Centralblatt für die Zuckerindustrie. Wochenschrift für Fabrikation, Landwirtschaft und Handel [Centralna Gazeta dla przemysłu cukrowniczego. Tygodnik dla przemysłu, rolnictwa i handlu]
  • Die Deutsche Zuckerindustrie, Wochenblatt für Landwirtschaft, Fabrikation und Handel [Niemiecki przemysł cukrowniczy, tygodnik dla rolnictwa, produkcji i handlu]
  • Jahr- und Adressbuch für Zuckerindustrie Betriebzeit [Rocznik i książka adresowa przemysłu cukrowniczego]
  • Jahres Bericht der Zuckerfabrikation. Bericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation [Roczne sprawozdanie z badań i postępu w całej dziedzinie produkcji cukru]
  • Zeitschrift des Vereins für die Rübenzucker - Industrie des Deutschen Reichs [Czasopismo Stowarzyszenia Przemysłu Cukrowni Buraczanych Rzeszy Niemieckiej]

Z wydawnictw wydawanych od 1945 r. posiadamy m. in.

 • Polskie czasopisma:
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  • Burak cukrowy
  • Chemik
  • Dokumentacja prasowa. Przegląd najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą
  • Energetyka
  • Energetyka Przemysłowa
  • Gazeta Cukrownicza
  • Gospodarka Materiałowa
  • Gospodarka Paliwami i Energią
  • Horyzonty Techniki
  • Informator Stowarzyszenia Techników Cukrowników
  • Mechanik
  • Młody Technik
  • Motoryzacja
  • Ochrona pracy
  • Opisy udoskonaleń technicznych i usprawnień
  • Polski Cukier
  • Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego
  • Prace Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego
  • Przegląd Budowlany
  • Przegląd Elektrotechniczny
  • Przegląd Mechaniczny
  • Przegląd opatentowanych rozwiązań technicznych o szerokim zastosowaniu
  • Przegląd spawalnictwa
  • Przegląd Techniczny, Przemysł Rolny i Spożywczy
  • Przemysł Spożywczy
  • Przyjaciel przy pracy
  • Technik Przemysłu Spożywczego
  • Wiadomości Elektrotechniczne
  • Wiadomości Urzędu Patentowego
  • Wynalazczość i Racjonalizacja
 • Radzieckie:
  • Механика [Mechanika]
  • Сахарная промышленность [Przemysł Cukrowniczy]
  • Химия и химическая технология [Chemia i technologia chemiczna]
  • Электричество [Elektryczność]
 • Niemieckie:
  • Zeitschrift für die Zuckerindustrie Internationales Fachblatt für Technik, Anbau und Wirtschaft [Czasopismo dla przemysłu cukrowniczego Międzynarodowe czasopismo branżowe z zakresu technologii, uprawy i gospodarki].

WYDAWNICTWA ZWARTE

Większość wydawnictw zwartych drukowanych w j. polskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim poświęcona jest cukrownictwu oraz uprawie buraka cukrowego, ponadto są opracowania z dziedziny chemii, mechaniki, technologii, budownictwa, ekonomii, poradniki fachowe. Kilkadziesiąt publikacji poświęconych jest historii cukrowni polskich. W zbiorach znajdują się również ustawy Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Cukru „Częstocice” z 1882 r. i 1908 r. oraz Ustawa Towarzystwa Żytyńskiej Rafinerii z 1908 r. Ponadto posiadamy sprawozdania i bilanse cukrowni Częstocice, Dobre, Brześć Kujawski oraz Warszawskiego Towarzystwa Fabryk Cukru.

 • Adressbuch 1941-1942 r.
 • Biuro techniczne 1911 r.
 • Centralblatt 1910-1911 r.
 • Chemik Polski 1901 r.
 • Chromiński Kotły parowe 1944 r.
 • Częstocice Statut 1882 r.
 • Czyn Cukrownia Sukowice 1946 r.
 • Deutsche Zuckerindustrie 1922 r.
 • Frank Fizjologia roślin 1896 r.
 • Gazeta Cukrownicza tom 2 1893-1894 r.
 • Gotowanie cukrzycy 1895 r.
 • IPC Monografie
 • Spielmann Jahrbuch der Deutschen 1942-1943 r.
 • Jahres Bericht 1897 r.
 • Jeziorański Księga adresowa Przemysłu Fabrycznego 1907 r.
 • Smoleński Prace Centralnego Laboratorium Cukrowniczego 1928-31
 • Heilpern Przegld techniczny 1904 r.
 • Przyrembel Polska bibljografja cukrownicza 1930 r.
 • Rocznik przemysłu cukrowniczego 1913 r.
 • Sprawozdanie WTFC 1928 r.
 • Spis cukrowni RP 1926 r.
 • Spis cukrowni RP 1932 r.
 • Ustawa Stowarzyszenia Spożywczego 1907 r.
 • Wiestnik 1900 r.
 • Znatowicz Wszechświat 1908 r.
 • Karpiński Wyniki prac i dowiadczeń 1902 r.
 • Zeisel Chemia 1893 r.
 • Buszczyński Życie Cukrownicze 1935 r.
 • YTY Statut 1908 r.